Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ / ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ / ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/05/2024 09:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/05/2024 09:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός:
€ 6.360,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2912
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014667500
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6Ξ5Φ46907Λ-75Λ (680/29-04-2024)
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
6998/24-04-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΤΝ

Παρατηρήσεις

Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες για προμηθευτές

 

Επίσης επισημαίνονται τα εξής:

 

Επειδή το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης :

 

i. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι :

 

για τον οικονομικό φορέα δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 

Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης.

 

ii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής του, ο οικονομικός φορέας, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής του.

 

iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής του.

 

iv. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

 

v. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

 

• Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας EΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, εκτός από την συνημμένη προσφορά σας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ISUPPLIES

•             Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εταιρείες  που προσφέρουν ετοιμοπαράδοτο υλικό , με άμεση παράδοση και με ημερομηνία λήξης των υλικών πάνω από ένα έτος. Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η έγγραφη παραγγελία από την αποθήκη του νοσοκομείου ..

 

·         ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ , ΥΠΟΨΙΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

·         ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ Ή ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κωδικοί CPV

  • (33140000-3): Ιατρικά αναλώσιμα
  • (33192000-2): Ιατρικές προμήθειες
  • (33692800-5): Διαλύματα αιμοδιύλισης

Υπό Προμήθεια Είδη